กทม.ร่วมประชุมพิจารณา แผนปฏิบัติการฟื้นฟูคลองแสนแสบ


นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู คลองแสนแสบ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

.

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลดำเนินการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตามที่ 8 หน่วยงานเสนอ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 โครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาในวันที่ 25 มี.ค.นี้ เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียตามที่หน่วยงานได้เสนอมาเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินค่อนข้างสูงจึงได้สั่งการให้กรุงเทพมหานคร กลับไปพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และใช้งบประมาณที่มาจากรายได้ของหน่วยงานก่อนเป็นอันดับแรก ในส่วนโครงการขนาดใหญ่ ที่มีงบประมาณมากกว่า 1,000ล้านบาท ให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญพิจารณาก่อนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ำ เช่น โครงการด้านคมนาคม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานต่อไป

อ่านต่อ ... https://bit.ly/3bW4L9T

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/