กิจกรรม “เสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You)”


วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวพันทิพา สุขีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนายโยธิน อยู่นุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี และทีมเจ้าหน้าที่ทั้งจากสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตราชเทวี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน “เสียงคนกรุง มุ่งสู่การพัฒนา (We Hear You)” เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ณ สวนสาธารณะ หน้าชุมชนชอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ความคาดหวัง และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางาน โครงการ หรือภารกิจต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนในครั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำไปพัฒนาแผนการตรวจสอบและผลักดันให้การดำเนินงานหรือโครงการของกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบต่อไป