ผอ.สวท.ลงพื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเวฬุราชิน


24 มี.ค. 64 นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตรวจพื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเวฬุราชิน พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด