ศคบ.ยกระดับศูนย์เอราวัณ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เห็นชอบให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมของศูนย์เอราวัณ กทม.ในการทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อสั่งการของ ศบค. โดยมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 16 พ.ค.64 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการทำงานของศูนย์บริหารข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการแพทย์ สมาคม รพ.เอกชน UHOSNET โรงพยาบาลเหล่าทัพ สปคม. สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต เพื่อวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการแบ่งทีมคัดกรองตามพื้นที่กลุ่มเขต ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยโรงพยาบาลบุษราคัม กลุ่มเขตกรุงเทพกลางและกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โดยศูนย์นิมิตรบุตร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำเสนอแนวทางการทำงานต่อคณะที่ปรึกษา ศบค.ต่อไป

อ่านต่อ ... https://bit.ly/3uWb0lr

ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือทุกความเดือดร้อน โทรสายด่วน 1677 หรือ Inbox FB...https://www.facebook.com/ruamduay/