ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรื่องวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรื่องวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 
โดยมีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประธานกรรมการ นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
สำนักงานเขตบางบอน โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สำนักงานเขตทวีวัฒนา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หัวข้อการวิจัยทางการศึกษา หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่สมควรได้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และมีความชัดเจนในการนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร