สนศ. ตรวจเยี่ยม 2 โรงเรียนกทม. ภาคเรียนที่ 2


8 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ณ โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดงและโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตห้วยขวาง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง  คุณภาพการจัดการศึกษา ผลการสอบ RT, NT, โอเน็ต และทุนนร. ป.2 นักเรียนต้องอ่านได้ 100% การรักษาความปลอดภัย การดูแลตู้น้ำดื่ม โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบหมู่ ตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของการปรุงอาหาร การใช้ภาชนะและดูแลเอาใจใส่ให้ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านจิตอาสา การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนการนำระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี มาจัดกิจกรรมให้เกิดความมีวินัยให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน พร้อมรับข้อเสนอแนะของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ตลอดจนเยี่ยมชั้นเรียน ให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียน และข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมการฝึกอาชีพ ตรวจสภาพอาคาร รวมทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม พื้นที่บริเวณทั่วๆไปในโรงเรียน