บางกะปิ “การเฝ้าระวังสถานที่ผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง


#บางกะปิ “การเฝ้าระวังสถานที่ผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง และประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน”ในพื้นที่เขตบางกะปิ
#วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบนางธัญนภัส มณีศรี หัวหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการที่ผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง และกวดขันการลักลอบ สะสม และจนส่งดอกไม้เพลิง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป