🌷สวนหลวง ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน💚


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 (ประสงค์ - สุดสาคร  ตู้จินดา) และกรรมการชุมชนธรรมานุรักษ์ เพื่อเยี่ยม ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยได้ให้คำแนะนำในการดูแล ทั้งทางด้านสุขภาพและโภชนาการ และแนะนำการขอรับสวัสดิการจากรัฐ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 รวมถึงการแนะนำการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 3 ราย

ทั้งนี้ ได้วางแผนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กเล็กในชุมชน ในการหาแนวทางการรักษาพยาบาลและการประเมินความพิการ เพื่อจะได้รับสิทธิการสงเคราะห์ตามสมควรต่อไป

📍 ณ ชุมชนธรรมานุรักษ์ ซอยศิริพจน์ ถนนพระราม ๙ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง