เขตสวนหลวง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน🦟


วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท/โลชั่นตะไคร้หอมกันยุง ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคที่มีพาหะนำโดยยุง บริเวณหมู่บ้านปัญญา เขตสวนหลวง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ