“จิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9”


“จิตอาสาพระราชทาน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9”
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง วัด โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562
โดยวันนี้ (3 ธ.ค.62) เวลา 08.30 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม ณ บริเวณวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
กิจกรรม“จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”ประกอบด้วย การออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แจกทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย โลชั่นตะไคร้หอมทากันยุงและเอกสารแผ่นพับ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จัดเก็บขยะตกค้างมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดภาชนะขังน้ำที่ไม่จำเป็น ฉีดน้ำล้างพื้นลานวัด ปรับปรุงพัฒนาขุดลอกท่อระบายน้ำ คูคลองและลำรางสาธารณะไม่ให้อุดตัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิเช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตที่ 27 (นายจิรวัฒน์ อรัญกานนท์),ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา (พ.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร),ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง,หัวหน้าสถานดับเพลิงตลิ่งชัน,กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล,ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ,ฝ่ายโยธา,ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม,สถานศึกษาและสถานประกอบการ อาสาสมัครสาธารณสุข,ชุมชนในพื้นที่เขต,ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม