คลองเตยจับมือเอกชนร่วมจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน


(3 ธ.ค. 62) นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดงานเผยแพร่เทคโนโลยีการจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ อาคารมาลีนนท์ เขตคลองเตย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตคลองเตย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ PPP สถาบันพลาสติกไทย จัดนิทรรศการเชิงปฏิบัติในการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการจัดการพลาสติก ผ่านสื่อสู่ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือจัดการขยะและขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน