สาทร ห่วงใย ใส่ใจ ติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน


วันที่ 14 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนศรีสุริโยทัย, ชุมชนบ้านแบบ, ชุมชนโรงน้ำแข็ง, ชุมชนปู่เหลี่ยม และชุมชนวัดปรก เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข