กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตคลองสามวา พัฒนาภูมิทัศน์ รอบบึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 14 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตคลองสามวา พัฒนาภูมิทัศน์ รอบบึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 14 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เขตคลองสามวา โดยนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์ รอบบึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 14  โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

โดยมีผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองสามวา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้