🦟🦟 พิชิตแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยหลัก 5 ป. 1 ข. กันนะคะ❤


🦟🦟 พิชิตแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยหลัก 5 ป. 1 ข. กันนะคะ❤

(16 ม.ค.63) เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สนข.ยานนาวา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนครั้งที่ 1 ณ ชุมชนปากคลองช่องนนทรี และชุมชนคลองคาลเท็กซ์ ถนนพระรามที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลสถานที่ และกำจัดแหล่งพาหะนำโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปัจจุบันอยู่ในขั้นพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับบทลงโทษกับผู้ที่ทำให้สถานที่ใดเป็นเหตุให้มีหรือเกิดแหล่งพาหะนำโรค หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจเจอ หรือมีผู้แจ้งเบาะแสเป็นแหล่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลาย ปัจจุบันมีโทษปรับสูงสุด 20000 บาท