Big Cleaning สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด


>>วันนี้ (26 มี.ค 63) ณ ลานด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน

>>เวลา 08.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning ทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยมี นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นายสุชาติ รักชื่อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายสุรเชษฐ์ สุรกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา นายอุกฤษฎ์ คณิตจินดา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวนสาธารณะ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

>>เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning สวนสาธารณะพร้อมกันทั่วกรุง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรม Big cleaning ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การล้างถนน ห้องสุขา และลานจอดรถในพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ รวมถึงเป็นการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ปรับพฤติกรรม สุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ" สวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือทุกๆของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทุกคน

>>นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยความระมัดระวัง เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ( Social Distance) ซึ่งเป็นระยะปลอดภัยในการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมทั้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น Face Shield หน้ากากอนามัย ถุงมือ ป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ อีกด้วย

#บางบอนต้านภัยโควิด

สุดารัตน์ ปชส.รายงาน