บางคอแหลมเข้าร่วมการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม


วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ)และประชาชนทั่วไปอายุ 15 - 65 ปี ที่ยังไม่มีหลักประกันให้สามารถเข้าถึงหลักประกันสังคม โดยในการนี้นายพนม อนุวงศ์ ณ ลำพูน หัวหน้าฝ่ายปกครองร่วมในการเปิดโครงการนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเจริญราษฎร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางคอแหลม