ภาษีเจริญสุดเจ๋ง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2563


16 ก.ย. 63 ผอ.ณัฐพงษ์ฯ รับรางวัลเลิศรัฐระดับดี สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเขตภาษีเจริญ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะนำร่องเขตภาษีเจริญ ซึ่งต่อยอดมาจากรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ ให้กลายเป็นพื้นที่สุขภาวะ สามารถใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ชาวชุมชนสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชาวชุมชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่

สำหรับรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำนวน 4 ผลงาน และระดับดี จำนวน 13 ผลงาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เขตภาษีเจริญ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนเลิศสุขสม ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน "การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะนำร่องเขตภาษีเจริญ" จนประสบความสำเร็จ รางวัลนี้เป็นของทุกท่านครับ ^__^