คัดกรองกันไว้ห่างไกลโควิด😷


วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานเขตบางคอแหลม มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเขต เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดเส้นทางเข้า-ออกให้เหลือทางเดียวเพื่อสะดวกต่อการควบคุมโรคฯ ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19)