ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์BFC👍


วันที่ 18 กันยายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (บริการไม่พักเที่ยง) พร้อมตรวจมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนและสอบถามถึงปัญหาที่พบในการใช้บริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)