บึงกุ่มเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


อย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะคะ แอดมาเตือนจ้า

บึงกุ่มเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวว่า สำนักงานเขตบึงกุ่มเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตบึงกุ่ม (ตามทะเบียนบ้าน) 3.เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และ 4.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องนำหลักฐานการลงทะเบียน ได้แก่ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (บัญชีออมทรัพย์) และ 4.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) ทั้งนี้ ให้นำมายื่นที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร 0 2364 7422 หรือ 0 2364 7000 ต่อ 6289-90

ประชาสัมพันธ์เขตบึงกุ่ม...รายงานข่าว