🟡 คลองสามวา ปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาบำบัดน้ำเสียและพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบ พื้นที่เขตคลองสามวา


🟡 คลองสามวา ปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาบำบัดน้ำเสียและพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบ พื้นที่เขตคลองสามวา 

🟡 วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.30 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายนางชลธร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา ประชุมวางแผน หารือ ในการปฏิบัติงานจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาบำบัดน้ำเสียและพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบ พื้นที่เขตคลองสามวา ณ บริเวณมัสยิดกมาลุลอิสลาม ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา

🟡 โดยขอบข่ายหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนา ด้านที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างเอกลักษณ์พื้นที่ริมคลองในแต่ละจุดด้วยงานศิลปะ และด้านที่ 5 การพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ ได้แก่ การคัดเลือกคลองต้นแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ

🟡 การดำเนินการดังกล่าว โดยคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบำบัดน้ำเสียและพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบ พื้นที่เขตคลองสามวา เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) ดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน