เปิด "หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน" เขตทวีวัฒนา


 (16 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด“หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตทวีวัฒนา” โดยมีผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี  ณ หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา  จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตทวีวัฒนา” ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 50 ขวด ให้ประชานที่มาติดต่อราชการที่สำนักเขตทวีวัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตทวีวัฒนา "หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์" (OTOP) ที่สำนักงานเขตจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตทวีวัฒนาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4738

สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้งนี้ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตทวีวัฒนา ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร