ปทุมวันพร้อมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและติดตามสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

       นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยนายมาณพ สายแก้ว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศกิจขณะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตามสถานการณ์การชุมชุนบริเวณแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกช่วงเวลา  ณ จุดกองร่วมเซ็นทรัลเวิลด์