♂‍ประชุมสรุปแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกทม. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในถนนของสำนักการโยธา กทม.


‍♂️ประชุมสรุปแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกทม. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างในถนนของสำนักการโยธา กทม. 

(18 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานการประชุมแก้ไขงานก่อสร้างของสำนักการจราจรและขนส่งที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักการโยธา ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ และกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ประชุมร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมพร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างฯ จนส่งผลกระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน

สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ พบว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่อยู่ในระยะเวลาค้ำประกันของสำนักการโยธา การจัดซ่อมคืนสภาพชั่วคราวหรือถาวรที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการกองวัสดุบนทางเท้า เป็นต้น จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ซึ่งผู้บริหารของสำนักการจราจรและขนส่ง ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและระยะเวลาอันจำกัดที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงอาจทำให้งานคืนสภาพทางเท้าชั่วคราวและถาวรไม่เรียบร้อยไปบ้าง แต่ทั้งนี้สำนักการจราจรและขนส่ง รับทราบปัญหาและจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่สำนักการโยธาได้ประสานแจ้งเหตุมา ในการนี้ ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักการโยธา ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุ เช่น กระเบื้องทางเท้า เพื่อให้การคืนสภาพชั่วคราวและถาวรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามตามมาตรฐานต่อไป  

พร้อมกันนี้ประธาน ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง มีการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประสิทธิภาพของงานนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในทุกพื้นที่ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้มอบหมายให้ นายไวทยา นวเศรษฐกุล เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่าง 2 หน่วยงาน อีกทั้งประธาน ยังให้ข้อสังเกตแก่ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ในการยกเลิกป้อมสัญญาณไฟจราจร การใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การออกแบบทางข้ามอัจฉริยะแก่ผู้พิการ การลดจำนวนหรือลดขนาด ป้ายรถเมล์ ป้ายให้สิทธิ์ ป้ายโฆษณา ศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายและช่องจอดจักรยาน รวมไปถึงช่องเว้าสำหรับจอดรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทาง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้ทางเท้ามีความกว้างเพียงพอต่อการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับภูมิทัศน์เมืองในภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อไป


------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)