เขตสวนหลวง ร่วมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบใหม่ new normal ปลอดภัย ห่างไกลโควิด


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ BFC  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการของสำนักงานเขตผ่าน การนัดหมาย จองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น "BMA Q" เพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน (New Normal) และเป็นการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์ ซึ่งบริการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งบริการ ที่กรุงเทพมหานครมอบให้ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และประโยชน์สาธารณะร่วมกัน