จตุจักรเช็ด-ถูศาลาพักผู้โดยสารในพื้นที่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19....


จตุจักรเช็ด-ถูศาลาพักผู้โดยสารในพื้นที่ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19.... 

(19พฤศจิกายน2563) เวลา 14.30 น. และเวลา 18.30 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ น.ส.ภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่นำแอลกอฮอล์และไฮเตอร์ เช็ด ถู ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง ป้ายรถประจำทาง ป้ายจราจร ถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19