สายไหม>>ลงพื้นที่แนะนำที่พักคนงาน คัดกรองแรงงานต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่แนะนำที่พักคนงาน คัดกรองแรงงานต่างด้าว ค้นหาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19