ตลิ่งชันร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้


ตลิ่งชันร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้
วันนี้ (12 มกราคม 2563) ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ได้มอบหมายให้นางสุพจนีย์ บรรณราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2