เขตพระนครเตือนชำระภาษีป้าย อัตราใหม่เริ่มม.ค.64


     นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งเตือนเจ้าของป้ายโฆษณาต่างๆ ในพื้นที่เขตพระนคร ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพระนคร สำหรับป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะที่ต้องเสียภาษีให้ยื่น ณ สำนักงานเขต ซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  โดยชำระในอัตราภาษีใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สรุปดังนี้

     1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน

         - ป้ายแบบเคลื่อนที่ หรือมีลักษณะเป็นภาพหรืออักษรเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ อัตราภาษี 10 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

         - ป้ายแบบติดตั้งคงที่ หรือมีลักษณะเป็นภาพหรืออักษรนิ่ง อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับภาษาต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น

         - ป้ายแบบเคลื่อนที่ หรือที่มีลักษณะเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ อัตราภาษี 52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

         - ป้ายแบบติดตั้งคงที่ หรือมีลักษณะเป็นภาพหรืออักษรนิ่ง อัตราภาษี 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

         - ป้ายแบบเคลื่อนที่ หรือที่มีลักษณะเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ อัตราภาษี 52 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

         - ป้ายแบบติดตั้งคงที่ หรือมีลักษณะเป็นภาพหรืออักษรนิ่ง อัตราภาษี 26 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     สำหรับป้ายใดเมื่อคำนวณแล้ว จำนวนเงินต่ำกว่า 200 บาท ให้ชำระภาษีในอัตรา 200 บาท

     ทั้งนี้การชำระค่าภาษี สามารถชำระได้ที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 แห่ง หรือจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หรือชำระโดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เพื่อความสะดวกยังสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบใบนำการชำระภาษีกรุงเทพมหานครที่แนบไปพร้อมหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) และทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ระบบInternet KTB Online หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2281 8124-25, 0 2281 5370 ต่อ 6569 หรือ 0 2280 1338