#มีนบุรี #ส่งเสริม #สนับสนุน #การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (นาข้าว)


#มีนบุรี #ส่งเสริม #สนับสนุน #การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (นาข้าว)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ กิจกรรมย่อยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้นำ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

การจัดโครงการดังกล่าว สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ 􂜂􀅜:􏿿ข่าว 􂜂􀅜:􏿿 ทีมงานพัฒนาชุมชนคนเมืองมีน