#มีนบุรี #เน้นสุขอนามัยเด็ก #เข้มสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน @โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์และโรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)


#มีนบุรี #เน้นสุขอนามัยเด็ก #เข้มสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน @โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์และโรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์)

>>วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ออกตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์และโรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์) เขตมีนบุรี ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

>> โดยดำเนินการตรวจสุขลักษณะโรงอาหาร ตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ำดื่ม ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ตรวจสอบความสะอาดของห้องส้วมตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้ม และให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหารให้กับแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และเป็นการยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี