ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาลำราง ขุดลอก-เก็บผักตบชวา คลองสาขา-คลองแสนแสบ #ลำรางโต๊ะสมัน


ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาลำราง ขุดลอก-เก็บผักตบชวา คลองสาขา-คลองแสนแสบ #ลำรางโต๊ะสมัน

วันนี้ (23 กมุภาพันธ์ 2564) เวลา 11.00 น. นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เขตคลองสามวา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการขุดลอก และเก็บผักตบชวา "ลำรางโต๊ะสมัน" ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการขุดลอกลำรางช่วงที่ตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุม 

การนี้ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามการดำเนินการ ดังกล่าว

ลำรางโต๊ะสมัน เป็นคลองสาขาคลองแสนแสบ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) มีความกว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคลองแสนแสบ ในระยะเร่งด่วน