จิตอาสา 904 คลองสามวาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง"


จิตอาสา 904 คลองสามวาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" 

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการ ศอ.จอส.กรุงเทพมหานคร นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.เขตคลองสามวา นางสาวกาญจนา ทับทิมศรี จิตอาสา 904 รหัส 2B-126 พื้นที่เขตคลองสามวา พร้อมด้วยผู้บริหารเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" ในพื้นที่เขตคลองสามวา

ซึ่งตามมติที่ประชุมเพื่อติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานเขตฯ ดำเนินการร่วมกับจิตอาสา 904 ในพื้นที่ วางแผนติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ พร้อมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสอบความต้องการ และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งวันนี้ ทางสำนักงานเขตฯ ได้เข้ารับฟัง พร้อมศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรม โดยวางแผนช่วยเหลือในการปรับหน้าดิน การขุดบ่อ ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ของผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรม ได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การดำเนินการติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พ้นโทษได้มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและไม่หวนกลับไปทำกระทำความผิดซ้ำอีก