บางคอแหลมประชุมผู้บริหารเขต เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าฯกทม.


วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 14/2564 เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการต่างๆ ดังนี้

-การจัดระเบียบที่จอดรถ

-การจัดทำแผนให้ความรู้ อสส. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19)

-กองทุนสุขภาพ

-การจ่ายเบี้ยสวัสดิการต่างๆ

-กิจกรรมจิตอาสา

-การจัดระเบียบที่จอดรถ

-ติดตามการดำเนินงานโครงการ 50 เขต 50 คลอง ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

-ผลการดำเนินงานลอกคลอง เตรียมพร้อมรับฤดูฝน

-ความมั่นคงของป้าย และปั้นจั่นหอสูง

-การจัดการซากรถ และยอดจับปรับบนทางเท้า

-การติดตาม การตรวจการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และอื่นๆตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID -19) ของสถานประกอบการและจุดสำคัญในพื้นที่

-การตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้

-ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

-ผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีอื่นๆ

ณ ห้องประชุมเจริญราษฎร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางคอแหลม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง #Now #movingforward