เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต


(7 เม.ย.64) 08.30น. ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา เปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ให้กับข้าราชการครูและบุคลาการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสุขทั้งผู้สอนและผู้เรียน และมีจิตใจและร่างกายพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร