#มีนบุรี #มอบป้าย #กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย #สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน


#มีนบุรี #มอบป้าย #กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย #สถานประกอบการผ่านมาตรฐาน

>> วันที่ 13-14 กันยายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบป้าย "กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย" ให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตมีนบุรี

>> ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งในด้านสุขภาพอนามัย มุ่งเน้น การปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี