👉ทวีวัฒนา มอบเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 👴🧓


(14 ก.ย. 64) 13.30 น. สำนักงานเขตทวีวัฒนา มอบเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ในจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศกระทรางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในจัดการศพตามประเพณี ดังนี้

1. อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. สัญชาติไทย

3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ในจัดการศพ

#มอบเงินสงเคราะห์