#เขตคลองเตย กำกับติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ


(15 ก.ย.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองเตย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และ (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ประกอบกับตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19