สายไหม>>ห่วงใย สู้ภัยโควิด


วันที่ 15 กันยายน 2564 นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม นางธัญนภัส มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมายให้นางชัญญา อินทาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ณ ชุมชนเคหะออเงิน