สายไหม>>ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมาย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 61 ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนอัมรินทร์ 3 ผัง 4 แขวงสายไหม โดยมีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้แก่ สุนัข 6 ตัว และแมว 61 ตัว รวมจำนวน 67 ตัว