❤️❤️ตู้ปันสุข#เขตคลองเตย❤️❤️


วันที่ 15 กันยายน 2564​ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นำอาหาร และ เครื่องดื่มใส่ตู้ปันสุขในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย ตู้ปันสุขชุมชนพัฒนาอาเซีย ตู้ปันสุขชุมชนนภาศัพท์แยก 4 ตู้ปันสุขชุมชนเกาะกลาง ตู้ปันสุขวัดสะพาน ตู้ปันสุขป้อมจราจร แยกอโศก และตู้ปันสุขชุมชนแฟลต 1-10 เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19