บึงกุ่มรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19


นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมนางสาววันดี หมู่มาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จาก คุณสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคุณเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รวมถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม