กรุงเทพมหานคร กับ ธนาคารออมสิน มีการจัดทำข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงาน


ตามที่ กรุงเทพมหานคร กับ ธนาคารออมสิน มีการจัดทำข้อตกลงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงานในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และหรือกรณีมีเงินทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ปัจจุบันธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยกำหนดจำนวนเงินให้กู้ กรณีบุคคลค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน/เงื่อนไขข้อตกลง แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ซึ่งผู้กู้จะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยพิศษ พร้อมรับของสมนาคุณ สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท รับสลากออมสินพิเศษ มูลค่า 100 บาท แสนถัดไปรับเพิ่มอีกแสนละ 100 บาท (เศษของแสนไม่นับ) สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000 บาท เมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด (5,000 ล้านบาท) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ให้บริการสินเชื่อตามข้อตกลงกับหน่วยงานของท่าน หรือติดต่อได้ที่คุณชมภูนุช ประทุมพันธ์ หรือคุณอมลวรรณ หนูสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0 2299 8815 หรือ 0 2299 800O ต่อ 155334 หรือ http://www.gsb.or.th และ Call Center 1115

-------------------------------------------------------------------------