ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าแฝก จ. พะเยา


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าแฝก มีความทันสมัยและสะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีความปราณีต สวยงาม