ขอใช้บริการสุขาเคลื่อนที่ กทม.แบบออนไลน์


ขอใช้บริการสุขาเคลื่อนที่ กทม.แบบออนไลน์ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ โดยมีค่าบริการดังนี้ 1. บริการในเขตกรุงเทพมหานคร - ชนิดธรรมดา ครั้งละ 1,500 บาท /คัน (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง) เกินกว่า 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 200 บาท - ชนิดติดเครื่องปรับอากาศ ครั้งละ 2,200 บาท/คัน (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง) เกินกว่า 8 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 300 บาท 2. บริการนอกเจตกรุงเทพมหานคร - คิดค่าเชื้อเพลิงต่างหาก 3 กิโมเมตร/ 1 ลิตร ตามราคาน้ำมันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ลิงค์เข้าใช้บริการสุขาเคลื่อนที่ออนไลน์ http://203.155.220.174/MobileToilet/index.php