ประกาศ 9 สนามสอบข้าราชการกทม. สอบพร้อมกัน 3 ก.พ.นี้


ประกาศ 9 สนามสอบข้าราชการกทม. สอบพร้อมกัน 3 ก.พ.นี้

แนะศึกษาเส้นทางและเงื่อนไข กันพลาดเสียสิทธิสอบ

นายกอบชัย  พงษ์เสริม   หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)  แจ้งว่า สำนักงาน ก.ก ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 แล้ว โดยการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป    จากนั้นเวลา 11.15 – 11.55 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ  ส่วนภาค ข.   ทุกตำแหน่งจะสอบในช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.40 น.  ยกเว้น ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จะสอบช่วงเวลา 14.00 – 15.20 น.  ของวันเดียวกันหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. กทม. กล่าวด้วยว่า ในการสอบบรรจุฯ ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยผู้เข้าสอบแข่งขันทุกคน เนื่องจากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 คน ใน 47 ตำแหน่งงาน 486 อัตรา ซึ่งมีการกระจายสนามสอบออกเป็น 9 แห่งด้วยกัน ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา) 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 9.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) จึงแนะนำให้ผู้เข้าสอบเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษาข้อมูลเงื่อนไขการเข้าห้องสอบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ การแต่งกาย  เวลาการเข้าห้องสอบ  ระมัดระวังข้อห้ามต่าง ๆ  และเงื่อนไขการสอบข้อเขียน ที่สำคัญคือการเดินทางไปยังสนามสอบฯ ควรศึกษาเส้นทางและวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าตำแหน่งที่ตนจะสอบอยู่สถานที่ใด ห้องไหน และควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 1.30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าห้องสอบก่อนเวลาเพื่อผ่านเครื่องตรวจสแกนวัตถุและฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิและพลาดในการสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th  หรือ www.bangkok.go.th/exam   หรือ Facebook: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2225-6894


ที่มา  www.bangkok.go.th/exam