บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. เอกสารประจำตัวคนต่างด้าว
2. ใบอนุญาตทำงาน
3. หลักฐานการเป็นนายจ้าง หรือผู้รับอนุมัติ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 3 เดือน)