ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา

เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. (รับ 150 คนต่อวัน) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร