โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

โดยเตรียมเอกสารคือ
1. แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว จากกรมจัดหางาน
2. พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

หากมีข้อสงสัยเรื่องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2444-0138 ต่อ 8858-8860