รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

📋 เอกสารที่ใช้ในการนัดตรวจสุขภาพ
- ใบแบบบัญชีรายชื่อความต้องการ การจ้างแรงงานต่างด้าว (ติดต่อผ่านกรมจัดหางานก่อน)
- สำเนาพาสปอร์ต
- สำเนาวีซ่า
- สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัท ใช้หนังสือของการจดทะเบียนด้วย